Metaalunievoorwaarden

Op onze offerte, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatst aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.